فرنسي عربي
Infirmière ممرضه
Informaticienne الحاسوب
La trompette بوق
Copains اصدقاء
Ľescalade تسلق
Ambitieux طموح
Dynamique حيوي
Ľimmobilier العقار
La mode الموضه
Coquette جميله
Publicitaire وكيله اعلانات
Rire يضحك
Sculpteur نحات .نقاش.حفار
Les joux électroniques الألعاب الإلكترونيه
Collectionne les timbres يجمع الطوابع
Une agance bancaire فرغ البنك
Directeur مدير
Percussionniste بيطيل.قارع.ناقر
Ľart contemporain فن معاصر
Prétentieux مغرور