فرنسي عربي
par rapport بالنسبة الي
Je m'en fiche. انا لا اهتم
démarches اجرئات
Ç'est mon boulot. انه عملي
conclure اختتم
enregistrer حفظ
frire يقلي
insaisissable مراوغ
Je m'ennuie اشهر بالملل
Même si حتى ولو
De toute façon على أي حال
Je suis pressé انا مستعجل
De son côté من جهتي
N'est ce pas اليس كذالك
Tout d'abord اولا
autour de حول
recueille des dons جمع التبرعات
nuage غيمه
tu mérites انت تستحق
L'association جمعية