فرنسي عربي
Revenir يرجع
Retourner يعود
Une Objection اعتراض
Je vous en prie اتوسل إليكم
Le destin قدر، مصير
La forêt غابة
Détester يكره، يمقت
Le secret سر
La destination وجهة
Travailler dur يعمل بجد
Punition عقاب
Dur شاق
L'aventure مغامرة
Exceptionnel استثنائي
L'humiliation الإهانة
La contrainte الإكراه
La douleur الألم
Pareil نفس الشيء، نفسه
Ça suffit هذا يكفي
Cacher يختبئ