فرنسي عربي
Parce que بسبب
Détester يكره
Mes collègues زملائي
Midi ظهيره
Lave اغتسل
Brosse فرشاه/تنظيف بالفرشاه
Rang مرتبه
Arranger رتب
Dents اسنان
Moins le quart الا ربع
Demie النصف
Partique ممارسه
Partir ترك /رحل
Vraiment حقا
Tête الراس
Si bien que بحيث ان
Bien que vous avez على الرغم من ان لديك
Bien que ce soit بالرغم من كل ذلك
Bien que على الرغم من
Tribunal محكمه
Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)