عربي فرنسي
واحد و ثلاثون trente et un
اثنان و ثلاثون trente-deux
ثلاثة و ثلاثون trente-trios
أربعة و ثلاثون trente-quatre
خمسة و ثلاثون trente-cinq
ستة و ثلاثون trente-six
سبعة و ثلاثون trente-sept
ثمانية و ثلاثون trente-huit
تسعة و ثلاثون trente-neuf
أربعون quarante