Swedish Arabic
Jag var انا كنت
Du var انت كنت
Han var هو كان
Hon var هي كانت
Den var - det var انت كنت - للجماد
Man var هو كان
Vi var نحن كنا
Ni var انتم كنتم
De var هم كانوا