A0 Swedish English
Maskar Worms
En Tiger Tiger
En Reptil Reptile
En Flock Pride
En Gris Pig
Ett Husdjur Pets
En Struts Ostrich
Sandkrabba Mud crabs
En Älg Moose
En Apa Monkey
Ett Lejon Lion
En Leopard Leopard
En Häst Hourse
En Groda Frog
En Fisk Fish
En Anka Duck
En Hund Dog
En Krokodil Crocodile
En Katt Cat
En Buffel Buffalo