فرنسي عربي
Partir يرحل / يغادر / يذهب
Je pars أنا ذاهب / راحل
Tu pars أنت ذاهب / راحل
Il / elle part هو ذاهب / راحل - هي ذاهبة / راحلة
Nous partons نحن ذاهبون / راحلون
Vous partez أنتم ذاهبون / راحلون
Ils / elles partent هن ذاهبات / راحلات - هم ذاهبون / راحلون