عربي فرنسي تصريف الفعل مع جذره
يذهب aller je irai
يفعل faire je ferai
يعلم savoir je saurai
يستطيع pouvoir je pourrai
يرى voir je verrai
يأتي venir je viendrai
يستلم / يتلقى recevoir je recevrai
يجلس asseoir je m'assoirai
يجب devoir je devrai
يريد vouloir je voudrai
يجب falloir il faudra
تمطر pleuvoir il pleuvra