Ord Betyder
Överskrivning Avskrivning med större belopp än den beräknade värdeminskningen.
Årsredovisning Sammanställning av företagets räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.
Verifikation Uppgifter som dokumenterar företagets affärer
VAT-nummer Står för Value Added Tax och är ett momsregistreringsnummer för alla som registerats för redovisning av moms av Skatteverket.
Utgående moms Moms du som företagare tar ut av dina kunder
Utgående balans De tillgångar och skulder som finns kvar vid bokföringsårets slut och först över till nästa räkenskapsår (ingående balans).
Utgift Uppstår i samma moment som du betalar (och får kvitto) eller när du får en leverantörsfaktura. Inkomster och utgifter kan således uppstå trots att själva betalningen inte har gjorts
Utbetalningar När du betalar ut pengar från företaget. Företagets likvida medel räknar du ut genom att ta inbetalningarna minus utbetalningarna. Kom ihåg att företagets resultat inte är samma sak som hur mycket pengar det finns tillgängligt vid en viss tidpunk
Upplupen Kan vara ränta
Tillgångar Summan av det bokförda värdet av egendom
Skuld En förbindelse att återbetala en summa pengar
Skattekonto Ett konto som Skatteverket ger alla fysiska och juridiska personer som är skyldiga att betala skatt.
Saldo Beloppet just nu. Det vill säga skillnaden mellan debet och kredit utgör kontots saldo.
Räkenskapsår Perioden som företagets redovisning omfattar. Som regel är räkenskapsåret 12 månader
Resultatrapport En sammanställning av företagets intäkter och kostnader som visar periodens vinst eller förlust.
Resultat Företagets resultat får du genom att ta intäkterna minus kostnaderna.
Referensränta Den officella räntesatsen som bestäms en gång per halvår av Riksbanken och som många andra räntor i samhället baseras på.
Periodisk sammanställning Värdet av varor eller tjänster vid momsfri försäljning till andra EU-länder under en viss period.
Periodisering Utgifter/intäkter bokförs under den period då den underliggande resursen förbrukas/intjänas
Organisationsnummer Företagets ”personnummer”