فرنسي عربي
échoue يفشل مضارع
échoué فشل ماضي
concentre يركز مضارع
concentré مركز ماضي
concentrée مركزه تركيز
rigoler يضحك
journée يوم
santé الصحة
prudemment بعنايه بحذر
connaître يعلم يعرف
logement مسكن اسكان
apprendre تعلم
jour يوم
jouer لعب
l'étranger الخارج/بلد غير الام
Les études à l'étranger الدراسه في الخارج
c’est comme ça انها مكذا
Pleurer يبكي
Parce que لأن
CONTENT