فرنسي عربي
indique يؤشر
Avaler ابتلع
Le goût حاسة التذوق
L’ouïe حاسة السمع
La vue حاسة الرؤية
se réchauffer يتدفى
paume الكف
l'odorat حاسة الشم
héberger مأوى/استضيفك
frayeur خوف
effondré انهيار
emmène اخذ
bousculé يبطحه
angoisse قلق/جزع
empoigner ينتزع/يمسك
vainqueur الفائز
allonger يتمدد/يبسط
commissures زاوية الشفة
insupportable(adj) لايطاق
réussi à tenir تمكنت