فرنسي عربي
Voudrais /je voudrais اراد/اود
Coordonnées معلومات شخصية
Trembler ارتعش
Salir لوث
Abuser/exagérer تجاوز الحد(عيق زاد فيه)
Rassembler جمع
Séparer فرق
Croire صدق/اعتقد
Mentir كذب
Prendre اخد
Reculer تراجع
Eteindre اطفأ
Allumer اشعل
Sentir شم او احس
Se coucher ذهب للنوم
Se lever استيقظ
Avaler ابتلع
S'allonger استلقى
Accompagner رافق
Rendre اعاد