Swedish Arabic
jag var انا كنت
du var انت كنت
han var هو كان
hon var هي كانت
den var - det var انت كنت - للجماد
man var هو كان
vi var نحن كنا
ni var انتم كنتم
de var هم كانوا