Swedish English
Av via - off
Avslutar quite
Arkiv File - archive
Bild image
Delar parts
Dator Computer
Datorprogram computer programs
Fil file
Flik tab
Film Movie
Föregående previous
Göm hide
Gör om Redo
Högtalare loud speaker
Hämtar Download
Installerar install
Kopplar ihop connect
Kopierar Copy
Klipp ut Cut
Klistra in Paste