Swedish English
Jag hade I had
Du hade You had
Han hade He had
Hon hade She had
Den hade - det hade It had
Man hade One had
Vi hade We had
Ni hade You had (Plural)
De hade They had