Swedish English
varandra each other
varken neither
Visst of course
utom except
ute out
tillsammans - ihop together
till slut finally
till till
tyvärr sorry - unfortunately
sjöresa sea voyage
snart soon
snälla please
sångare singer
samma som same as
semesterfirare holiday maker
sjunga sing
Sång Song
samma same
som as
sin their