Swedish English
utan without
såvida inte unless
tyvärr unfortunately
verkligt truly
därför therefor
säkert surely
på något sätt somehow
lätt - svag slightly
Verkligen Really!
snabbt quick
annars otherwise
numera nu
icke non
Dessutom Moreover - furthermore
bara merely
ständig constantly
Ungefär approximately
igen again