A B
Pourtant بالرغم
bien que مع ان
certes وعلى الرغم
d'ailleurs علاوة على ذلك
du fait de بسبب
en effet في الواقع
en particulier بالخصوص
notamment خاصة/بما في ذلك
enfin أخيرا
ainsi que كما أن
également أيضا
en second lieu. الثانية.
par ailleurs من جهة أخرى
en outre باِلإضَافَة إِلى:أيضا
d'abord أولا
Par ailleurs زيادة على ذلك
Si on considère إذا اعتبرنا
C'est - à - dire que أي أن
puisque بما أن
Et donc و بالتالي