فرنسي عربي
Marie dort autant que Pierre. تنام ماري بقدر بيير.
Marie mange moins que Pierre. ماري تأكل أقل من بيير.
Marie travaille plus que Pierre. ماري تعمل أكثر من بيير.
Marie a autant d'argent que Pierre. ماري لديها مال مثل بيير.
Marie mange moins de pommes que Pierre. ماري تأكل تفاح أقل من بيير.
Paris a plus d'habitants que Lyon. باريس عدد سكانها أكثر من ليون.