svenska Norska
Allmänna skolord Almenne skoleord
alternativ alternativ
ämne fag
analysera analysere
anteckningsbok notatbok
Är det rast nu? er det friminutt nå?
arbeta arbeide
argument argument
äta mat spise mat
aula aula
båda begge
beskriv beskriv
bibliotek bibliotek
bild (ämnet) bilde (tegne/male)
Biologi (ämnet) Biologi
bok bok
bord bord
Det är rätt. / Är det rätt? det er rett/er det rett?
dörr dør
elev elev