A B
temporaire مؤقت
Permanente دائم
mieux افضل
apparence المظهر
personnaliser تخصيص
en fait في الواقع
évident واضح
forcément بالضرورة
tri الفرز
énormément بشكل هائل
d'un seul coup دفعة واحدة
vous simplifier la vie تجعل حياتك أسهل
soit سواء
ça veut dire هذا يعني
donc هكذا