عربي فرنسي
أنا أملك J’ai
أنت تملك Tu as
هو يملك / هي تملك Il / Elle a
نحن نملك Nous avons
أنتم تملكون Vous avez
هم يملكون / هن تملكن Ils / Elles ont
Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)