عربي الفرنسية
أنا آتي Je viens
أنت تأتي Tu viens
هو يأتي / هي تأتي Il / Elle vient
نحن نأتي Nous venons
أنتم تأتون Vous venez
هم يأتون / هن يأتين Ils / Elles viennent
Upgrade to remove ads  (Only 1.6/month)