Swedish English
jag hade I had
du hade you had
han hade he had
hon hade she had
den hade - det hade it had
man hade One had
vi hade we had
ni hade you had (Plural)
de hade they had