expressions de quantité تعابير الكمية
une tasse de كوب من / فنجان من
un kilo de كيلو من
un paquet de حزمة - ربطة من
un morceau de قطعة من
assez de كافٍ - ما يكفي من
beaucoup de الكثير من
trop de الكثير من - زيادة
un peu de قليل من
Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)